Vrijeme je da se upoznamo...

 

Dijana Ivanišević, doktor psihologije i terapeut

 

Ja sam Dijana Ivanišević, i rođena sam 7.4.1987. godine u Mostaru. Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u septembru 2010. godine, magistrirala na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru u oktobru 2012. godine, a doktorirala na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u martu 2020. godine. Radno iskustvo sticala sam na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, gdje sam trenutno zaposlena kao docent za oblast Opšta psihologija.  

U toku studiranja i rada učestvovala sam u brojnim edukativnim radionicama i seminarima, a aktivno se bavim i naučno-istraživačkim radom. Do sada sam objavila sljedeće radove: 

 

 • Ivanišević, D. i Vlašić, A. (2018). Relacija između crta ličnosti i motiva za postignućem kod studenata sportaša i nesportaša. Educa, 11(11), 21–29.
 • Čekrlija, Đ., Vlašić, A., Salković, S., Marijanović, J., Ivanišević, D. i Vujaković, L. (2018). Relacije kompleksa inferiornosti, superiornosti i infantilne inferiornosti sa osobinama alternativnog petofaktorskog modela ličnosti. U: Zbornik radova III. otvoreni dani psihologije, Radovi (posebno izdanje) (str. 155–190). Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Vlašić, A. i Ivanišević, D (2018). Stres kao prediktor mentalnog zdravlja. Putokazi 6(1), 41–52.
 • Ivanišević, D., Vlašić, A. i Čolakhodžić, E. (2017). Achievement motivation among athletes and nonathletes students. Sportski Logos, 15(28-29), 5–11.
 • Vlašić, A. i Ivanišević, D. (2017). Faktorka struktura ZKA-PQ i polne razlike na pet bazičnih crta ličnosti prema Zuckermanovom Alternativnom modelu. U Zbornik radova sa V. kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem (str. 541–557). Sarajevo: Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Ivanišević, D. (2017). Emocionalna inteligencija i pušenje: jesu li pušači emocionalno inteligentniji od nepušača. Medica Jadertina, 47(3-4), 131–140.
 • Ivanišević, D. i Čolakhodžić, E. (2017). Differences in personality traits of students athletes and nonathletes. Homo Sporticus, 1, 17–22.
 • Ivanišević, D. (2017). Motivacija učenika u nastavnom procesu. Educa, 10(10), 63–67.
 • Ivanišević, D. (2015). Povezanost između životnog zadovoljstva i pušenja kod studenata. Educa, 8(8), 111–123.
 • Bogdanović-Čurić, J., Brkić-Šmigoc, J. i Ivanišević, D. (2014). Relacije između nivoa emocionalne vještine i kompetentnosti i intenziteta naklonosti socijalnom kontaktu kod adolescenata. Putokazi, 2(2), 107–118.
 • Bogdanović-Čurić, J., Ivanišević, D. i Mušinović, S. (2014). Motivacija studenata psihologije za bavljenje volonterskim radom. Putokazi,  1(1), 47–56.
 • Ivanišević, D. (2014). Neka socio-demografska obilježja pušača i nepušača. Radovi Filozofskog fakulteta, 15(2), 249-264.
 • Bogdanović-Čurić, J. i Ivanišević, D. (2014). Empatija i stilovi života studenata psihologije. U: Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i globalizacija 8(2) (str. 1219–1232). Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
 • Ivanišević, D. (2012). Agresivnost i samopoštovanje u adolescenata sa roditeljskom skrbi i adolescenata bez roditeljske skrbi. Suvremena pitanja, 14(1), 43–56.
 • Ivanišević, D. (2012). Emocije u sportu. Sportski logos, 10(19), 85–89.
 • Bogdanović-Čurić, J. i Ivanišević, D. (2012). Motivacija i zadovoljstvo učenika u rekreativnom bavljenju sportom. Sportski logos,  10(19), 44–51. 

 

Pored toga, polje mog najvećeg interesovanja i aktivnog djelovanja je terapeutski rad kojim se bavim od 2013. godine, budući da sam certificirani Hipnoteraput, certificirani Life Coach, certificirani PEAT procesor, te certificirani praktičar Tehnike emocionalne slobode, pri EFT International (status praktičara možete provjeriti ovdje https://eftinternational.org/eft-practitioner/dijana-ivanisevic/).

 

U svom terapeutskom radu koristim više pristupa, metoda i tehnika i prilagođavam ih svakom pojedincu kako bih što brže i što lakše, na lično zadovoljstvo i zadovoljstvo svojih klijenata, došla do pravog rješenja njihovog aktuelnog problema, i podstakla ih u daljem rastu i razvoju. Također, često radim i na razvoju potencijala kod ljudi koji žele biti, raditi i imati više i bolje, i u tome posebno uživam, jer osjećaj da si nekome pomogao da uz lični angažman i upornost postane najbolje verzija sebe, za mene je najveća nagrada. 

 

Živim u Mostaru, sa suprugom i troje djece, i svoju porodicu, bez obzira na odlična poslovna dostignuća, smatram svojim najljepšim uspjehom. Ipak, veoma uživam i u svom poslu, saradnji sa klijentima i postizanju naših zajedničkih ciljeva i uspjeha.